หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 

       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 

       
 
       
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
    การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
    การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
    การบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ
 
 

       
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 

       
 
       
    ส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
    การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

       
 
       
    การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
    การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player