หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.หนองแก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
วิสัยทัศน์ อบต.หนองแก
เกษตรปลอดภัย เพิ่มพูนรายได้
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปลัดและหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
ศาสนสถานในตำบลหนองแก
ขนมกง ของดีประจำตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ยินดีต้อนรับค่ะ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับบริการสาธารณะทางออนไลน์ได้แล้วค่ะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 056-982619


อาสาสมัครรักษ์โลก(อถ.ล) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 76 


รณรงค์ เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน:ชีวิตต้องดำเนินต่อไปโด [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 74 


ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ควา [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 57 


(No Gift Policy) [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 139 


การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ให้ถูกวิธี และการคัดแยกขยะมูลฝอย [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 77 


การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ให้ถูกวิธี และการคัดแยกขยะมูลฝอย [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 60 


การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ให้ถูกวิธี และการคัดแยกขยะมูลฝอย [ 6 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 68 


การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ให้ถูกวิธี และการคัดแยกขยะมูลฝอย [ 5 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 53 
 
ศาลเจ้า ม.5 ต.หนองเต่า
วัดคลองหิน
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองแก ครั้งที่ 2/2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 412 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 167 
การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 95 
การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 109 
คำร้อง ขอรับบริการสาธารณะ อบต.หนองแก อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
ช่องทางการแจงเรื่องร้องเรียนรองทุกข์ [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 130 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก จัดประชุมการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 88 
จดหมายข่าวเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 83 
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 99 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 87 
 
อบต.ทุ่งนางาม นายกดวงเดือน​ ชโลธร​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม​ เข้าร่วมประชุมกองทุนพัฒ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำซึม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำซึมร่วมกับ กำนันกิตติรัตน์ นิ่มพระยา, ผู้ให [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สะแกกรัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สุขฤทัย ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยกระท้อน ซอยเย็นจิต [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำซึม รองอำนวย ดีดสี รองนายก อบต.น้ำซึม และนา [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดทนง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทนง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองร่องโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า เปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียนโรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร) [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำซึม นายกนิวัฒน์ พุ่มมณี นายก อบต.น้ำซึม ได้มอบหมายให้ นายอำนวย ดีดสี รองนายก อบต.น้ำ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นท [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
 
 
หมอบ้านบ้านไม้ตาลดัดขา
บ้านสวนลูกแชมป์
 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(Cost) ปี 2566 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ด่วนที่สุด [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
แผนปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เพิ่มเติม [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Womens Empowerment ระหว่างกรมส่งเเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 101 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญร่วมตัดสินการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินร่วมดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 76 
ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5 ปี 2566 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
 
 


ซื้อตู้รับความคิดเห็น (ตู้ราชสีห์) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ตู้ราชสีห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (เทท้าย) หมา [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๑- [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อใน [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อใน [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อใน [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่ [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห [ 12 ก.ค. 2565 ]

   
 
เว็บไซต์ อบต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1552  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 0  
รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล (7 เม.ย. 2565)    อ่าน 102  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-181-6111
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10